در بحث از تأثیر این پرتو غیر مرئی بر سلامت انسان و محیط زیست، می توان آن را به چند روش تقسیم کرد:

نامعلامت اختصاریطول موج بهنانومترمقدار انرژی بهفوتونتوضیح
پرتو فرابنفش AUVA400 – 315 nm3.10 – 3.94 eVموج بلند یا نور سیاه که توسط لایه ازون جذب نمی شود
پرتو فرابنفش BUVB315 – 280 nm3.94 – 4.43 eVموج متوسط که بیشتر آن توسط لایه ازون جذب می شود
پرتو فرابنفش CUVC280 – 100 nm4.43 – 12.4 eVموج کوتاه که کاملا توسط لایه ازون و جو زمین جذب می شود

نامعلامت اختصاریطول موج به نانومترمقدار انرژی به فوتونتوضیح
پرتو فرابنفش نزدیکNUV400 – 300 nm3.10 – 4.13 eVظاهرا کم خطر
پرتو فرابنفش میانهMUV300 – 200 nm4.13 – 6.20 eVخطرناک
پرتو فرابنفش دورFUV200 – 122 nm6.20 – 10.16 eVبسیار خطرناک

نامعلامت اختصاریطول موج بهنانومترمقدار انرژی بهفوتونتوضیح
پرتو فرابنفش خلاء یا VacuumVUV200 – 10 nm6.20 – 124 eVعمدتا از طریق اکسیژن جو جذب شده ولی نیتروژن آن را منتقل می کند
پرتو فرابنفش تند یا ExtremeEUV121 – 10 nm10.25 – 124 eVکاملا توسط جو زمین جذب می شود

منبع: ویکی پدیا